Slavadurak

Slavadurak

Moulin Jaune – creative laboratory near Paris

Moulin Jaune – creative laboratory near Paris

Slava’s Snowshow – internationally renowned clown show

Slava’s Snowshow – internationally renowned clown show

Upsala circus – social integration through circus

Upsala circus – social integration through circus

St Petersburg State Circus – the new life of an old circus

St Petersburg State Circus – the new life of an old circus

Leningrad Blokade Museum

Leningrad Blokade Museum